چارت

امید محمودی

امید محمودی

مدیر عامل

کریم محمودی

کریم محمودی

رئیس هیئت مدیره

هیوا رضایی

مدیر کارخانه

امید اسراری

مدیر کنترل کیفیت

سعادت فرقانی

مدیر مالی

هوشمند ادوای

مدیر تولید

آمانج فتاحی

مدیر انبار

فرید شجیعی

مدیر منابع انسانی

محمد اسراری

بازرگانی و امور بین‌الملل

شاهین فتاحی

بازرگانی و امور بین‌الملل

×